مدیریت ارتقای سلامت- اهداف و زمینه ها
.

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  هدف از انتشار فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت ارتقای سلامت، چاپ تازه های تحقیقی در حوزه های مرتبط با مدیریت سلامت، مدیریت پرستاری، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدیریت توانبخشی، مدیریت رفاه اجتماعی، مدیریت بیمارستانی، اقتصاد بهداشت و سایر موارد مرتبط، با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه و ارتقای مدیریت سلامت می باشد. مقالات مداخله ای در حوزه سلامت که بر اساس رویکردهای نوین مدیریت سلامت طراحی و اجرا شده باشند در اولویت چاپ قرار می گیرند. در مرحله دوم مقالات توصیفی و تحلیلی با حجم نمونه بالا و در مرحله بعدی تحقیقات کیفی یا مطالعات مروری مرتبط با حوزه سلامت مورد پذیرش قرار می گیرند.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتقای سلامت:
http://jhpm.ir/find.php?item=1.66.25.fa
برگشت به اصل مطلب