:: دوره 12، شماره 1 - ( بهمن و اسفند 1401 ) ::
جلد 12 شماره 1 صفحات 112-95 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثربخشی "درمان پذیرش و تعهد" و "درمان متمرکز بر شفقت" و "درمان پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت" بر الگوهای ارتباطی زنان متاهل دچار افسردگی و تعارضات زناشویی
مهدبه سادات موسوی ، ابوافضل بخشی پور ، حسین مهدیان
دانشگاه آزاد اسلامی ،بجنورد، ، Ab8boj@gmail.com
چکیده:   (179 مشاهده)
مقدمه: ارتباط موثر زیر بنای خانواده ی سالم و موفق است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد" و "درمان متمرکز بر شفقت" و "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت" بر الگوهای ارتباطی زنان متاهل دچار افسردگی و تعارضات زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روانشناختی شهر مشهد می باشد.
روش کار: روش پژوهش حاضر نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان متاهل دچار افسردگی و تعارضات زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روانشناختی شهر مشهد در سال 1399 بود. 60 تن به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند سپس به صورت تصادفی  ساده به روش قرعه کشی در 4 گروه ،"درمان پذیرش و تعهد" و "درمان متمرکز بر شفقت" و "درمان پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت" و گروه کنترل قرار گرفتند. (هر گروه 15 تن).  ابزار جمع آوری  داده ها پرسشنامه جمعیت شناختی، "پرسشنامه الگوهای ارتباطی"(Communication Patterns Questionnaire)، "سیاهه افسردگی بک -2" (Beck Depression Inventory-II) و "پرسشنامه تعارضات زناشویی"(Marital Conflict Questionnaire) بود. روایـی محتـوا بـه روش کیفـی و پایایـی بـه روش همسـانی درونـی بـا محاسـبه ضریـب آلفـا کرونبـاخ ابزارها محاسـبه شد . گروه مداخله اول "درمان پذیرش و تعهد" و گروه مداخله دوم "درمان متمرکز بر شفقت" و گروه مداخله سوم" درمان پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت" را در 8 جلسه آموزشی 90 دقیقه ای دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار برای دریافت مداخله قرار داشت. تحلیـل       داده هـا بـا نـرم افـزار آمـاری اس پـی اس نسـخه21 انجـام شـد.
یافته ها: بین میانگین پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری الگوهای ارتباطی در گروه های مداخله و کنترل  تفاوت معنا داری وجود دارد (01/0>P). نتایج آزمون مقایسه زوجی بنفرونی حاکی از آن است که سطح معناداری آزمون هر 3 گروه مداخله با گروه کنترل کمتراز 05/0 است (01/0>P) و این تفاوت برای گروه "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت" بیشتراست.
نتیجه گیری: "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد" و "درمان متمرکز بر شفقت " و "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت" بر الگوهای ارتباطی  اثر بخش است و "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت" اثربخشـی بیشـتری بـر بهبود الگوهای ارتباطی در طـول زمـان داشـته اسـت. لذا پیشنهاد می شود که از این درمان در مراکز فرهنگی و خانوادگی مانند فرهنگسراهای خانواده کشور با هدف پیشگیری از تعارض در روابط آتی زوجین با بهره گیری از دوره های آموزشی کوتاه مدت استفاده شود.
 
واژه‌های کلیدی: درمان پذیرش و تعهد، شفقت، الگوهای ارتباطی، افسردگی، تعارضات زناشویی.
متن کامل [PDF 371 kb]   (124 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت سلامت
دریافت: 1401/3/22 | پذیرش: 1401/5/12 | انتشار: 1401/11/10XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 12، شماره 1 - ( بهمن و اسفند 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها