:: دوره 7، شماره 4 - ( مرداد و شهریور 1397 ) ::
جلد 7 شماره 4 صفحات 41-47 برگشت به فهرست نسخه ها
همبستگی بین فعالیت ورزشی، الگوهای تغذیه و سوء مصرف مواد مخدر با پیامدهای بهداشتی مرتبط با نوبت‌کاری در پرستاران
طیبه رحیمی پردنجانی، علی محمدزاده ابراهیمی، فریبا کیانی
گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران ، tayebe.rahimi@yahoo.com
چکیده:   (1285 مشاهده)
مقدمه: با افزایش نوبت‌کاری و اثرات آن بر سلامتی، شناسایی عواملی که می‌توانند در کاهش مشکلات مربوط به نوبتکاری نقش داشته باشند، ضروری است. هدف پژوهش حاضر تعیین همبستگی بین فعالیت ورزشی، الگوهای تغذیه و سوء مصرف مواد مخدر با پیامدهای بهداشتی مرتبط با نوبت‌کاری در پرستاران می‌باشد.
روش کار: در این پژوهش توصیفی- همبستگی، جامعه آماری شامل کلیه پرستاران (455 نفر) شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر بجنورد در سال 1396 بودند که از بین آن‌ها 228 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده‌ها از "پرسشنامه بررسی نوبتکاران" (Survey of Shift Workers Questionnaire) و "پرسشنامه سبک زندگی" (Life Style Questionnaires) استفاده شد. پایایی و روایی این پرسشنامه‌ها در پژوهش‌های گذشته بررسی شده است. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 انجام شد.
یافته‌ها: ضریب همبستگی بین فعالیت ورزشی و پیامدهای بهداشتی نوبت‌کاری (0001/0 < P، 463/0- = r) و ضریب همبستگی بین الگوهای تغذیه و پیامدهای بهداشتی نوبت‌کاری (005/0 < P، 183/0- = r) منفی و معنی دار بودند. همچنین ضریب همبستگی بین سوءمصرف مواد مخدر با پیامدهای بهداشتی نوبت‌کاری، مثبت و غیر معنی دار بود (080/0 = P، 116/0 = r). تحلیل رگرسیون نشان داد فقط فعالیت ورزشی می‌تواند پیش بینی کننده پیامدهای بهداشتی مرتبط با نوبت‌کاری در پرستاران باشد (214/0 = R2، 0001/0 > P).
نتیجه گیری: فعالیت ورزشی و الگوهای تغذیه با پیامدهای بهداشتی نوبت‌کاری در پرستاران همبستگی منفی و معنی داری دارد. همچنین نقش پیش بین کنندگی پیامدهای بهداشتی مرتبط با نوبت‌کاری براساس فعالیت ورزشی تأیید گردید. بنابراین، فراهم کردن شرایطی برای برگزاری دوره‌های آمادگی جسمانی به منظور کاهش پیامدهای بهداشتی نوبت‌کاری پرستاران توصیه می‌شود.
 
واژه‌های کلیدی: فعالیت ورزشی، الگوهای تغذیه، سوءمصرف مواد مخدر، پیامدهای بهداشتی مرتبط با نوبت‌کاری، پرستاران
متن کامل [PDF 770 kb]   (956 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت سلامت
دریافت: 1396/6/19 | انتشار: 1397/6/24


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 4 - ( مرداد و شهریور 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها