[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 6 - ( آذر و دی 1396 ) ::
جلد 6 شماره 6 صفحات 37-45 برگشت به فهرست نسخه ها
همبستگی فرهنگ سازمانی و تمایل به ترک خدمت پرستاران در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان
امیر صادقی، جواد محسنی فرد، جلال پورالعجل
دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، javadmohsenifard@yahoo.com
چکیده:   (1805 مشاهده)
مقدمه: عوامل بسیاری بر تمایل به ترک خدمت پرستاران می‌تواند تأثیرگذار باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط فرهنگ سازمانی و تمایل به ترک خدمت پرستاران در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان می‌باشد.
روش کار: مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی-همبستگی است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی- طبقه‌ای نسبتی بر روی 319 پرستار انجام گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه جمعیت شناختی، "پرسشنامه فرهنگ سازمانی Denison" (Denison Organizational Culture Questionnaire) و "پرسشنامه تمایل به ترک خدمت Cammann و همکاران"
(Cammann et al Turnover Intention Questionnaire) بود که روایی و پایایی آن‌ها با روش روایی محتوا و آلفای کرونباخ اندازه گیری شد. از نرم افزار Stata SE 11 برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: از بین مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی، مشارکت در پرسشنامه اصلی ذکر شده است که بنظر بهترین ترجمه مشارکت می‌باشد با میانگین و انحراف معیار 55/0 ± 08/3 از سطح مطلوبی برخوردار بود ولی سایر مؤلفه‌ها در سطح نامطلوبی قرار داشتند. میانگین و انحراف معیار تمایل به ترک خدمت پرستاران، 18/3 ± 76/8 بود که بیانگر سطح پایین و نزدیک به متوسط تمایل به ترک خدمت پرستاران بود. فرهنگ سازمانی همبستگی معکوس و معناداری با تمایل به ترک خدمت پرستاران داشت (362/0- = r، 01/0 = P). مؤلفه‌های رسالت و مشارکت، 13 درصد از پراکندگی تمایل به ترک خدمت پرستاران را تبیین کردند.
نتیجه گیری: فرهنگ سازمانی بر تمایل به ترک خدمت پرستاران در مراکز آموزشی و درمانی همدان، تأثیرگذار می‌باشد. ارتقاء و بهبود فرهنگ سازمانی با کاهش تمایل به ترک خدمت پرستاران موجب ارتقاء کیفیت خدمات و رسیدن به اهداف سازمانی می‌گردد. لذا پیشنهاد می‌شود مدیران در راستای ارتقای فرهنگ سازمانی مراکز آموزشی و درمانی اقدامات لازم را اتخاذ نمایند.

 
واژه‌های کلیدی: فرهنگ سازمانی، تمایل به ترک خدمت، پرستاران
متن کامل [PDF 893 kb]   (655 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
فهرست منابع
1. Arnold E. Managing human resources to improve employee retention. Health Care Manag (Frederick). 2005;24(2):132-40. [DOI:10.1097/00126450-200504000-00006]
2. Frank FD, Finnegan RP, Taylor CR. the Race for Talent: Retaining and Engaging Workers in the 21st Century. People Strategy. 2004;27(3):12.
3. Boomer LG. Build a Firm Foundation for Retention and Attraction: Accounting Today; [Available from: http://www.accountingtoday.com/ato_issues/2006.
4. Simon M, Kummerling A, Hasselhorn HM, Next-Study G. Work-home conflict in the European nursing profession. Int J Occup Environ Health. 2004;10(4):384-91. [DOI:10.1179/oeh.2004.10.4.384] [PMID]
5. Bernthal PR, Wellins RS. Retaining Talent: a Benchmarking Study. HR Benchmark Group. 2001;2(3):1-28.
6. Fletcher CE. Hospital RNs' job satisfactions and dissatisfactions. J Nurs Adm. 2001;31(6):324-31. [DOI:10.1097/00005110-200106000-00011] [PMID]
7. WHO. New Global Alliance Seeks to Address Worldwide Shortage of Doctors, Nurses and other Health Workers: World Health Organization; 2006 [Available from: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr26/en/index.html.
8. WHO. World Health Organization: Working Together for Health; 2006 [Available from: http://www.who.int/whr/2006/en/index.html.
9. Meltzer LS, Huckabay LM. Critical Care Nurses' Perceptions of Futile Care and its Effect on Burnout. Am J Crit Care. 2004;13(3):202-8. [PMID]
10. Nursing Solutions I. Nursing Solutions, : National Healthcare & RN Retention Report; 2017 [Available from: http://www.nsinursingsolutions.com/Files/assets/library/retention-institute/NationalHealthcareRNRetentionReport2017.pdf.
11. Hariri G, Yaghmaei F, Shakeri N. Assessment Of Some Factors Related to Leave in Nurses and Their Demographic Charater in Educational Hospitals of Shahid Behesthi University of Medical Sciences. J Health Promot Manage. 2012;1(3):17-27.
12. Volk MC, Lucas MD. Relationship of Management Style and Anticipated Turnover. Dimens Crit Care Nurs. 1991;10(1):35-40. [DOI:10.1097/00003465-199101000-00008]
13. Hinshaw AS, Smeltzer CH, Atwood JR. Innovative Retention Strategies for Nursing Staff. J Nurs Adm. 1987;17(6):8-16. [DOI:10.1097/00005110-198706000-00003] [PMID]
14. Lucas MD, Atwood JR, Hagaman R. Replication and Validation of Anticipated Turnover Model for Urban Registered Nurses. Nurs Res. 1993;42(1):29-35. [DOI:10.1097/00006199-199301000-00006] [PMID]
15. Shader K, Broome ME, Broome CD, West ME, Nash M. Factors Influencing Satisfaction and Anticipated Turnover for Nurses in an Academic Medical Center. J Nurs Adm. 2001;31(4):210-6. [DOI:10.1097/00005110-200104000-00010] [PMID]
16. Arshad MA, Masood MT, Amin G. Effects of Performance Appraisal Politics on Job Satisfaction, Turnover Intention and Loyalty to Supervisor: Study with Reference to the Telecom Organizations of Pakistan. Int Rev Manage Bus Res. 2013;2(3):653.
17. Aziz J, Saif N, Rehman S, Qureshi M, Khan M, Ullah Khan F. Perception of Job Performance Appraisals toward Turnover Intention and Job Satisfaction. Res J Finance Account. 2013;4(6):260-7.
18. Mustapha M, Daud N. Perceived Performance Appraisal Effectiveness, Career Commitment and Turnover Intention of Knowledge Workers. Int J Bus Soc Sci. 2012;3(19).
19. Tourangeau AE, Cummings G, Cranley LA, Ferron EM, Harvey S. Determinants of hospital nurse intention to remain employed: broadening our understanding. J Adv Nurs. 2010;66(1):22-32. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2009.05190.x] [PMID] [PMCID]
20. Jacobs E, Roodt G. Organisational Culture of Hospitals to Predict Turnover Intentions of Professional Nurses. Health SA Gesondheid. 2008;13(1).
21. Denison DR, Janovics J, Young J, Cho HJ. Diagnosing Organizational Cultures: Validating a Model and Method. Documento de trabajo Denison Consul Group. 2006.
22. Dehnavi F. Risk Management Impression on Clinical Supervisor's Performance in Beghiyatollah Hospital Departments. Tehran: Tarbiat Modarres University; 1998.
23. Yarmohammadian M, Bahrami S. Organizational Culture in Health Systems. Esfahan: Islamic Azad University-Khorasgan Branch and Honarhaye Ziba; 2006. [PMID]
24. Thorne SE, Kazanjian A, MacEntee MI. Oral Health in Long-term Care. J Aging Stud. 2001;15(3):271-83. [DOI:10.1016/S0890-4065(01)00023-8]
25. Ashghali Farahani M. Designing and Evaluation of Patient Education Nursing Model in Coronary Artery Disease. Tehran: University of Tarbiat Modarres; 2007.
26. Stock GN, McFadden KL, Gowen CR. Organizational Culture, Critical Success Factors, and the Reduction of Hospital Errors. Int J Prod Econ. 2007;106(2):368-92. [DOI:10.1016/j.ijpe.2006.07.005]
27. San Park J, Hyun Kim T. Do Types of Organizational Culture Matter in Nurse Job Satisfaction and Turnover Intention? Leadersh Health Serv. 2009;22(1):20-38. [DOI:10.1108/17511870910928001]
28. Kangas S, Kee CC, McKee-Waddle R. Organizational Factors, Nurses' Job Satisfaction, and Patient Satisfaction with Nursing Care. J Nurs Adm. 1999;29(1):32-42. [DOI:10.1097/00005110-199901000-00006] [PMID]
29. Jones CB. the Costs of Nurse Turnover: Part 1: an Economic Perspective. J Nurs Adm. 2004;34(12):562-70. [DOI:10.1097/00005110-200412000-00006] [PMID]
30. Barlow KM, Zangaro GA. Meta-Analysis of the Reliability and Validity of the Anticipated Turnover Scale across Studies of Registered Nurses in the United States. J Nurs Manag. 2010;18(7):862-73. [DOI:10.1111/j.1365-2834.2010.01171.x] [PMID]
31. Mokhber Dezfooli H, Abbasi G. the Organizational Culture of Socio-Cultural Council of Women. Cult Strategy Mag. 2011;12(13):201-16.
32. Mortazavi Abalvan R, Shabani A, RajaeePour S, Azarbakhsh A. Check Organizational Culture of National Library of Iran Based on the Denison Model. Natl Stud Librariansh Organize Inf Q. 2014;25(1):24-40.
33. Cammann C, Fichman M, Jenkins D, Klesh J. the Michigan Organizational Assessment Questionnaire. 1979.
34. Wong CS, Wong PM. Validation of The Measurement Scale and the Vocational Orientation Model Developed in Hong Kong. Educ Research J. 2002;17(2):235-52.
35. Hassani M, Jodatkordlar L. The Study of Relationship between Perception of Organizational Justice with Turnover Intention, Job Satisfaction and Organizational Citizenship Behavior of Medical Staff of Urmia Imam Reza Hospital. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2012;10(3):0-.
36. Asegid A, Belachew T, Yimam E. Factors Influencing Job Satisfaction and Anticipated Turnover among Nurses in Sidama Zone Public Health Facilities, South Ethiopia. Nurs Res Pract. 2014;2014:909768. [DOI:10.1155/2014/909768]
37. Khosravan S, Khademolhosseini S, Saadat S, Moradi Koosha F. The Effect of Nursing Process Application on Job Satisfaction in Intensive Care Units. Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac. 2014;22(2):33-42.
38. Mohammadalizadeh A, Mahmoudi H, Khaghanizade M, Siratinir M. the Effect of Triage Training on Based on Stabilization Model on Nurse's Satisfaction in Emergency Ward: a Clinical Trial. J Clin Nurs Midwifery. 2014;3(3):29-35.
39. Moradi M, Khatooni M, Zeighami R, Sheikhi M. Relationship Between Professional Commitment and Job Satisfaction in Qazvin's Pubic Educational Hospital Nurses. Med Ethics J. 2015;7(24):55-78.
40. Ghaderi A, Gohari M, Sadeghi A. a Study on Organizational Culture at Hashemi Nezhad Hospital, Based on Denison Model (Tehran 2009). J Health Adm. 2010;13(40):63-72.
41. Zwaan L. Assessing organisational culture in a hospital in the Western Cape Faculty of Economics and Management Sciences: Accounting Today; 2006 [Available from: http://etd.uwc.ac.za/xmlui/handle/11394/1813.
42. Alexander L. Study of Perceived Organizational Culture and Its Effect on Employee Job Satisfaction: Argosy University; 2012.
43. Glaser B. Organizational Culture and Financial Performance and the Moderating Effect of Organizational Age.: Walden University; 2014.
44. Hesam M, Asayesh H, Roohi G, Shariati A, Nasiry H. Assessing the Relationship Between Nurses' Quality of Work Life and their Intention to Leave the Nursing Profession. Q J Nurs Manage. 2012;1(3):28-36.
45. Mahdavi M, Arab M, Mahmoudi M. Organizational Commitment and Intention to Leave among Hospitals' Employees in Tehran Hospitals. J Hosp. 2014;12(4):19-29.
46. Abbaszadeh A, Nakhaei N, Borhani F, Roshanzadeh M. the Relationship between Moral Distress and Retention in Nurses in Birjand Teaching Hospitals. Iranian J Med Ethics Hist Med. 2013;6(2):57-66.
47. Dalavi M, Ganji M. the Impact of Ethical Leadership on Job Stress and Occupation Turnover Intention in Nurses of Hospitals Affiliated to Shahrekord University of Medical Sciences. J Shahrekord Univ Med Sci. 2014;16(1):121-8.
48. Kuo HT, Lin KC, Li IC. the Mediating Effects of Job Satisfaction on Turnover Intention for Long-Term Care Nurses in Taiwan. J Nurs Manag. 2014;22(2):225-33. [DOI:10.1111/jonm.12044] [PMID]
49. Owolabi AB. Effect of Organizational Justice and Organizational Environment on Turn-Over Intention of Health Workers in Ekiti State, Nigeria. Res World Econom. 2012;3(1).
50. Lee SY, Kim CW, Kang JH, Yoon TH, Kim CS. Influence of the Nursing Practice Environment on Job Satisfaction and Turnover Intention. J Prev Med Public Health. 2014;47(5):258-65. [DOI:10.3961/jpmph.14.002] [PMID] [PMCID]
51. Afkhami Ardakani M, Farahi R. Culture, Organizational Commitment and Intention to Leave of knowledge workers: Designing and presenting a model in RIPI. J Manage Syst. 2012;6(24):1-24.
52. Ghanbarpour Nosrati A, Khabiri M, Poursoltani Zarandi H, Aghai N. the Role of Job Satisfaction in Relationship between Organizational Culture and Turnover Intention in Sport Federations. Res Sport Manage Motor Behav. 2015;4(8):149-63.
53. Toscano NA. Understanding the Impact of Leadership and Organizational Culture on Nonprofit Employees' Commitment and Turnover Intention: Virginia Commonwealth University; 2015.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sadeghi A, Mohseni Fard J, Poorolajal J. The Correlation between Organizational Culture and Nurses' Turnover Intention in Educational and Therapeutic Centers of Hamadan University of Medical Sciences. JHPM. 2018; 6 (6) :37-45
URL: http://jhpm.ir/article-1-820-fa.html

صادقی امیر، محسنی فرد جواد، پورالعجل جلال. همبستگی فرهنگ سازمانی و تمایل به ترک خدمت پرستاران در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت. 1396; 6 (6) :37-45

URL: http://jhpm.ir/article-1-820-fa.htmlدوره 6، شماره 6 - ( آذر و دی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مدیریت ارتقای سلامت  Journal of Health Promotion Management
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3877